The Apollo Dyna Drum
Apollo Super Gig-Bouble Tom
Apollo Traveler
     
Apollo Satin Flame Outfit
Apollo Hardware
Polaris Drum Sets
     
 
Apollo Megatone Snare
Apollo Marching Drums
 
Apollo Sparkle Snare Drums
Apollo Toms and Snare Drums
 


Dedicated to the preservation of drum history:

Back to the VintageDrumGuide.com


Copyright 2003 - 2017©